Veľký adventný kalendár s dopravou zadarmo! Pozrite si celú našu vianočnú kolekciu.

Zle sa vám mixuje? Niečo nefunguje? Skúste si prosím Mixit pustiť napríklad v prehliadači Edge, my to zatiaľ opravíme. Ospravedlňujeme sa!

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Mixit s.r.o., IČO: 248 36 451, so sídlom U Dubu 1639/53, Praha 4 - Braník (ďalej len „Mixit“) si kladie za ciel chrániť súkromie svojich zákazníkov. Chceme, aby si naši zákazníci mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov a chránime ich v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej jen „Zásady“) predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime, keď získavame a spracovávame osobné údaje zákazníkov, ktorí nakupujú naše produkty alebo využívajú služby.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Vzhľadom k povahe služieb, ktoré Mixit poskytuje svojim zákazníkom, získava od nich v súvislosti s realizáciou obchodných transakcií nasledujúce osobné údaje:

Mixit využíva platobné brány tretích strán pre niektoré typy platieb (napr. platba kreditnou kartou). Ak užívateľ využije platbu kreditnou kartou, cez PayU alebo inou platobnú metódu, vo všetkých prípadoch sú čísla kreditných kariet alebo iné citlivé údaje pre platbu spracovávané platobnou bránou tretej strany. Mixit neuchováva čísla kreditných kariet ani iné citlivé platobné údaje, ani k nim nemá prístup.

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná poloha a pod., môžu byť automaticky získané a zhromažďované zo strany Mixit.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované po dobu 5 rokov, ak zákazník nepožiada o ich zmazanie skôr (pozri bod 5. týchto Zásad: Ako je možno zaistiť editáciu alebo vymazanie osobných údajov?)

2. Kde sú osobné údaje zhromažďované?

Osobné údaje zákazníkov a návštevníkov webových stránok sú uchovávané centrálne na serveroch, ktoré sa nachádzajú na území Českej republiky, ktorá je členom Európskej Únie. Dáta teda žiadnym spôsobom neopúšťajú, ani nie sú uložené mimo Európsku Úniu. Servery, kde sú dáta uchovávané, sa nachádzajú v datacentre spoločnosti SuperNetwork s.r.o. . Viac informácií o datacentre tu: https://www.superhosting.cz.

3. Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Mixit sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov vyplývajúce z právnych predpisov.

Všetky osobné údaje, ktoré zákazník v súvislosti s užívaním tovaru a služieb Mixit poskytuje, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom. Z hľadiska organizačného zabezpečenia chráni Mixit údaje pred neoprávneným prístupom tretích osôb, najmä prostredníctvom obmedzeného prístupu k databáze a osobným údajom, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré sú školené v oblasti ochrany osobných údajov a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

4. Ako používame „cookies“?

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači, alebo na harddisku počítača návštevníka webových stránok Mixit. Ak je webová stránka navštívená znovu, „cookies“ povolí identifikáciu zariadenia návštevníka a prispôsobí stránku jeho preferenciám. Mixit neukladá v „cookies“ žiadne osobné údaje. Dáta ukladané v „cookies“ sú využité výhradne za účelom fungovania služieb Mixit. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, má návštevník právo sa rozhodnúť, či povolí „cookies“ na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Návštevník, ktorý nezmenil nastavenia nainštalovaného programového vybavenia vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním „cookies“ vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri konfigurácií „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Návštevník môže zabrániť ukladaniu „cookies“ súborov tiež tým, že si otvorí webové stránky Mixit v anonymnom režime. Anonymný režim podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú v prehliadači ukladané súbory „cookies“.

5. Ako je možno zaistiť editáciu alebo vymazanie osobných údajov?

Zákazník môže editovať svoje osobné údaje po prihlásení do svojho užívateľskej účtu na adrese https://mixit.sk/zakaznik/prihlasenie. Pokiaľ chce zákazník kompletne zmazať celý účet aj s históriou všetkých konverzácií, stačí napísať email na info@mixit.sk. Proces zmazania Mixit účtu je nenávratný a je vykonávaný len na žiadosť zákazníka. Zákazník môže byť zo strany Mixit vyzvaný na overenie vlastníctva účtu podľa údajov zadaných pri registrácii.

Pokiaľ chce zákazník Mixit konkrétne osobné údaje o jeho osobe, môže zaslať žiadosť na info@mixit.sk. Zákazník môže byť zo strany Mixit vyzvaný k preukázaniu totožnosti pre overenie, či sa osobné údaje vzťahujú k jeho osobe.

6. Zasielanie obchodných oznámení

Mixit zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy užívateľov, získané v súvislosti s predajom ich výrobkov alebo služieb. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu, získanú v súvislosti s predajom produktu alebo služby v zmysle § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a Mixit je oprávnená využiť tieto adresy pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných produktov alebo služieb.

Mixit je povinný poskytnúť užívateľovi možnosť odmietnuť zasielanie obchodných oznámení na ním zadanú e-mailovú adresu, a to alebo následne v každom obchodnom oznámení. Odmietnutie zasielania oznámení je pre zákazníkov úplne zadarmo, s výnimkou nákladov na internetové pripojenie a dátové prenosy.

7. Všeobecné obchodné podmienky

Využívanie služieb Mixit sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú k nájdeniu na https://www.mixit.sk/obchodne-podmienky.

8. Záverečné ustanovenia

Mixit si vyhradzuje právo upravovať tieto Zásady bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia Zásad je vždy bezodkladne umiestnená na webových stránkach www.mix.it.

Zákazník súhlasí s týmito Zásadami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje zákazník to, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Kontaktné údaje Mixit vo veciach týkajúcich sa týchto Zásad: +421 221 025 208, info@mixit.sk

Vzťahy týmito Zásadami výslovne neupravené sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.

0 Košík Hore